Beleid Inzake Persoonsgegevensbescherming

Inleidende bepalingen

De Aminess Hospitality Group d.o.o., gezeteld te Zagreb, Ulica kneza Branimira 71E, OIB (rechtspersoon id. nr.): 87429101081 (hierna: "Aminess" of "wij" of "onze") wil u met dit Beleid inzake persoonsgegevensbescherming informatie verstrekken over de doeleinden en voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ons Beleid beschrijft het type persoonsgegevens dat we verzamelen en verwerken, de redenen voor de verwerking van de gegevens, de bewaartermijn, de veiligheidsmaatregelen die we nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, en de procedures die u dient te volgen wanneer u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Dit Beleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Aminess als verwerkingsverantwoordelijke, inclusief elke verwerking door Aminess als verwerkingsverantwoordelijke voor betrokkenen die tevens onderdeel zijn van bedrijven waarmee Aminess overeenkomsten voor het beheer van toeristische faciliteiten heeft gesloten (Aminess d.d., Hoteli Njivice d.o.o., HTP Korčula d.d., HTP Orebić d.d., Romana d.o.o., Nova Camping d.o.o. en Hotel Lišanj d.d.) en in die zin kunnen Aminess en de bedrijven waarmee overeenkomsten voor het beheer van toeristische faciliteiten zijn gesloten als gezamenlijke beheerder van persoonsgegevens optreden.

Dit beleid is ook van toepassing op het gebruik van cookies en andere soortgelijke analysetools (meer informatie is beschikbaar op: www.aminess-campsites.com/nl/gebruiksvoorwaarden-voor-de-website) bij het bezoeken, registreren en gebruiken van de internetportals aminess.com, aminess-campsites.com, biz.aminess.com en posao.aminess.com, met alle subdomeinen, websites en applicaties voor mobiele telefoons die tot de genoemde domeinen behoren, software applicaties die wij u ter beschikking stellen om via de computer of mobiele apparaten te gebruiken, bij het verzenden van elektronische post die een link bevat naar dit Beleid inzake persoonsgegevensbescherming en/of ernaar verwijst, en ook bij het registreren en communiceren met u terwijl u gast bent van een van onze faciliteiten. Door gebruik te maken van externe links op onze websites, bijv. sociale netwerken, wordt u doorgestuurd naar externe domeinen die mogelijk cookies gebruiken, waarop wij geen invloed hebben. De gegevens die zijn verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technologieën op deze domeinen ontvangen we niet van hun eigenaars of beheerders.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de wet inzake de uitvoering van de Algemene bepalingen inzake gegevensbescherming (NN 42/2018) en andere voorschriften die van toepassing zijn op het betrokken gebied en die toegepast worden in de Republiek Kroatië.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens slechts wanneer daarvoor een duidelijk omschreven en gedocumenteerde rechtsgrond bestaat, een grondslag op basis van een contractuele relatie of een gerechtvaardigd belang, terwijl alle andere verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd met toestemming van de betrokkene of zijn/haar vertegenwoordiger.

Aminess verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere stamgegevens,
 • account- en verbruiksgegevens,
 • gegevens uit het doorgangcontrolesysteem,
 • videomateriaal,
 • audiomateriaal,
 • gegevens over gedrag op websites,
 • informatie over klikken op onze advertenties, inclusief de advertenties die gepubliceerd zijn op andere websites,
 • informatie over hoe u toegang krijgt tot digitale services, bijvoorbeeld een besturingssysteem, browser, IP-adres,
 • bij het verbinden via sociale netwerken: naam en gebruikersnaam, evenals contactgegevens, de inhoud van digitale communicatie, evenals links die u tijdens de communicatie heeft gevolgd.

Naast rechtstreeks van de betrokkene, kan Aminess persoonsgegevens ook uit andere bronnen verzamelen, namelijk:

 • van gespecialiseerde informatieverstrekkende bedrijven (bijv. kredietbeoordelaars), zakenpartners (bijv. touroperators) en openbare registers (register van ambachtslieden),
 • wanneer u zich registreert via sociale netwerken, bijvoorbeeld Facebook, Google+, stemt u in dat we uw gebruikersgegevens gebruiken, bijv. naam, achternaam, e-mailadres of andere informatie waarvoor u toestemming heeft gegeven om deze te delen.

In het geval dat u Aminess persoonsgegevens van andere personen verstrekt, dient u voor het volgende zorg te dragen:

 • Aminess gebruikt informatie over andere personen die u aan ons verstrekt, bijv. personen die zijn opgenomen in de reservering van een accommodatie,
 • wanneer u informatie over andere personen verstrekt, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee hebben ingestemd en dat u de bevoegdheid heeft om dit namens hen te doen. Waar en wanneer mogelijk dient u ervoor te zorgen dat u hen ook vertrouwd maakt met de verwerking van persoonsgegevens uit dit Beleid inzake persoonsgegevensbescherming.

Aminess verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Reservering van accommodatie, verkoop en betaling van online diensten

Wanneer u ons een reserveringsaanvraag stuurt, verzamelen wij uw voor- en achternaam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals andere informatie die wij nodig hebben om u feedback te kunnen geven over de beschikbare accommodaties.

De gebruikers van het reserveringssysteem bieden wij de hoogste mate van gegevensbescherming. Om de betrouwbaarheid van onze websites en veilige gegevensoverdracht tussen uw computer en onze servers te bevestigen, gebruiken we een SSL-certificaat van een erkende afgever en encryptie van de communicatie. Alle persoonlijke gegevens, nummers van persoonlijke documenten, creditcards of andere betaalmiddelen die gebruikers via het reserveringssysteem invoeren, worden uitsluitend verzonden via een verbinding die is beveiligd door encryptie in overeenstemming met de geldende internationale normen.

Nadat de reservering met succes wordt bevestigd, verwerken we de persoonsgegevens verder om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, d.w.z. registratie in het nationale centrum voor gastenregistratie e-Visitor en om de kwaliteit van de dienstverlening te leveren en te verbeteren. Daarom verzamelen we naast de bovenstaande gegevens ook het nummer, de datum en plaats van afgifte van het identiteitsdocument, het staatsburgerschap, de staat van hoofdverblijf, de geboortedatum en -plaats. Om het parkeren van voertuigen in de daarvoor bestemde gebieden mogelijk te maken, verzamelen en verwerken we ook het kenteken van het voertuig.

Om de service van ons personeel te kunnen personaliseren en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, verzamelen we op basis van het gerechtvaardigde belang om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, ook een foto van uw identificatiedocument.

Informatie over de dienstverlening

We zullen uw persoonsgegevens ook voor een beperkte tijd verwerken met het doel om informatie over onze dienstverlening, speciale aanbiedingen, voordelen, kortingen en nieuws in ons aanbod te sturen, omdat wij denken dat u daarvoor een duidelijke interesse heeft getoond, wat wij beschouwen als de realisatie van ons gerechtvaardigd belang.

Gebruikers kunnen een speciale toestemming geven voor het verzamelen van aanvullende persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: aantal kinderen, burgerlijke staat, huisdieren, interesses, reiswijze, accommodatievoorkeur en bestemmingsvoorkeur) die Aminess verzamelt en gebruikt voor gebruikersprofilering en om contact op te nemen met en te informeren over aanbiedingen die speciaal voor u zijn opgesteld.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, hetzij in verband met initiële of verdere verwerking, inclusief de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe marketing, en ervoor kiezen om soortgelijke berichten niet meer te ontvangen door de juiste optie in het ontvangen bericht te selecteren.

Enquêtes en vragenlijsten

Door middel van enquêtes en vragenlijsten verzamelen we informatie om uw tevredenheid over de service in onze hotels en campings te kunnen bepalen. Deelname aan enquêtes is uitsluitend vrijwillig, net als het invoeren van persoonsgegevens in de enquêteformulieren die voor u beschikbaar zijn in onze faciliteiten. We gebruiken de verzamelde gegevens en de samenvattende resultaten van het uitgevoerde onderzoek ook om onze dienstverlening af te stemmen op uw wensen en behoeften.

Promotionele prijsspelen

Af en toe organiseren we prijsspellen en andere prijsvragen. De persoonsgegevens die we op deze manier verzamelen, worden uitsluitend verwerkt met het oog op het realiseren van een prijsspel of prijsvraag (bijv. bekendmaking van de naam van de winnaar, contact met de winnaar, prijsuitreiking, enz.). Om deel te nemen aan een prijsspel of prijsvraag, hebben we uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres nodig om de prijs te bezorgen. We verwijderen de verzamelde gegevens 30 dagen na de bekendmaking van de winnaar.

Klachten oplossen en vragen beantwoorden

Om op al uw vragen of eventuele klachten te kunnen reageren, hebben wij informatie nodig over uw naam en e-mailadres waar wij de gevraagde informatie naar kunnen sturen. Wanneer u contact met ons opneemt met een vraag, verwerken wij de gegevens die u ons levert uitsluitend voor het verstrekken van de gevraagde informatie en na het beantwoorden van uw vraag verwijderen wij de geleverde gegevens. Persoonsgegevens die nodig zijn om klachten over de geleverde dienst op te lossen, worden één jaar bewaard vanaf de datum van ontvangst, in overeenstemming met de regelgeving voor consumentenrechten en het verlenen van horecadiensten.

Deelname aan het AMI + loyaliteitsprogramma

De persoonsgegevens van de leden van het AMI+ loyaliteitsprogramma worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het AMI+ loyaliteitsprogramma, waar het lid zich van op de hoogte stelt voordat hij/zij aan het programma deelneemt. De Algemene Voorwaarden van het AMI+ loyaliteitsprogramma zijn beschikbaar op: https://www.aminess.com/nl/loyalty/voorwaarden-en-regels-van-het-aminess-trouwe-klanten-plan

Ontvangers van de persoonsgegevens

Aminess is verplicht om de persoonsgegevens van werknemers door te geven aan de bevoegde diensten, zoals het Kroatisch Instituut voor Pensioenverzekeringen, het Kroatisch Instituut voor Ziekteverzekeringen, de Belastingdienst en het Centraal Register van Verzekerden en de Pensioenmaatschappijen. In bepaalde gevallen zijn we verplicht gegevens met betrekking tot de tewerkstelling in te dienen of beschikbaar te stellen aan de Kroatische Dienst voor Werkgelegenheid, bijvoorbeeld om werknemers te betrekken bij maatregelen betreffende actief werkgelegenheidsbeleid, evenals voor de afgifte van werkvergunningen, aan het ministerie dat bevoegd is voor toerismezaken in het geval van tewerkstelling van beursstudenten, aan het ministerie dat bevoegd is voor economische zaken en ondernemerschap in het geval van het gebruik van investeringssubsidies, aan verzekeringsmaatschappijen, banken en in andere gevallen waar de regelgeving dit vereist.

Bepaalde gegevens van werknemers worden in het kader van de salarisbetalingen naar banken of pensioenfondsen gestuurd, en volgens handhavingsvoorschriften kunnen gegevens ook naar schuldeisers worden verzonden. Indien nodig sturen we gegevens met betrekking tot contractuele verplichtingen, bijv. naar scholen en faculteiten in het geval van stagiaires.

Wij zijn verplicht om persoonsgegevens van gasten door te geven aan het nationale gastenregistratiesysteem - eVisitor.

In uitzonderlijke gevallen, zijn wij na een schriftelijk verzoek op basis van geldige regelgeving verplicht om gegevens aan bevoegde overheidsinstanties (bijv. rechtbanken, politie, regelgevende instanties, enz.) te verstrekken of toegang te verschaffen tot bepaalde persoonsgegevens.

Alleen wanneer het noodzakelijk is voor het verlenen van onze service, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan betrouwbare partners (verwerkers) met als doel om gebruikersondersteuning mogelijk te maken, het informatiesysteem te onderhouden of voor soortgelijke behoeften, met verplichte beschermingsmaatregelen van persoonsgegevens.

Bepaalde persoonsgegevens worden ook verstrekt aan ondernemingen met het oog op het leveren van specifieke diensten, zoals gezondheidscontroles van werknemers (gecontracteerde arbeidsgeneeskunde), aan instellingen die wettelijk verplichte educaties organiseren (veiligheid op het werk, minimale hygiëne, toxicologie) of aan auditbedrijven bij het uitvoeren van verplichte audits, aan notarissen wanneer waarmerkingen wordt aangevraagd, aan het Financieel Agentschap met het oog op het verkrijgen van bedrijfscertificaten, aan aanbestedende diensten wanneer Aminess deelneemt aan openbare aanbestedingen, met het oog op de toekenning en het gebruik van zakelijke betaalpassen, zakelijke mobiele apparaten of om brandstof te kopen.

Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte omdat dit noodzakelijk is om de door de gebruiker gevraagde dienst technisch uit te voeren, dan zal Aminess redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat personen met wie de gegevens worden gedeeld, die zich buiten de EU bevinden, passende maatregelen nemen om die gegevens te beschermen en bescherming te bieden, in overeenstemming met dit Beleid inzake persoonsgegevensbescherming.

Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

Wij verwerken verzamelde persoonsgegevens met de verplichte uitvoering van passende wettelijke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om elke ongeautoriseerde gegevensverwerking te voorkomen. Wij verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel van de verwerking en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk, d.w.z. wettelijk is bepaald.

Gebruikersrechten bij het verwerken van persoonsgegevens

Afhankelijk van het doel en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, kunt u altijd verzoeken om:

 • inzage in persoonsgegevens
 • rectificatie van persoonsgegevens
 • wissen van persoonsgegevens
 • beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, is het noodzakelijk om alle details te verstrekken om ons te helpen uw persoonsgegevens te identificeren en te lokaliseren. Het bezorgen van gegevens is gratis, maar we behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen in geval van speciale verzoeken, zoals meerdere kopieën, een speciaal formaat of iets dergelijks. Op uw verzoek zal Aminess uw persoonlijke gegevens corrigeren, beperken of wissen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is vanwege gerechtvaardigde wettelijke of zakelijke belangen.

Indien u meent dat een van uw rechten is geschonden, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder. In de Republiek Kroatië is de toezichthoudende instantie het Agentschap voor de bescherming van persoonsgegevens (Agencija za zaštitu osobnih podataka), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

Contactgegevens voor bescherming van persoonsgegevens

Verzoeken, klachten of vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd:

 • naar het e-mailadres: privacy@aminess.com,
 • per post naar het adres: Aminess Hospitality Group d.o.o., Ulica kneza Branimira 71E, Zagreb (Grad Zagreb)

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming persoonsgegevens, wordt elk verzoek of vraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst afgehandeld.

Wanneer u contact opneemt en de bovenstaande verzoeken indient, zullen wij redelijke inspanningen leveren om uw identiteit vast te stellen en ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Houd er rekening mee dat voordat we verder gaan met uw verzoek, we u mogelijk om meer informatie kunnen vragen om uw identiteit vast te stellen, evenals om de benodigde toestemmingen te verstrekken voor het indienen van het verzoek indien u dit doet namens iemand anders.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
E-mail: privacy@aminess.com
Ulica kneza Branimira 71E, Zagreb (Grad Zagreb)

Alle verzoeken die geen verband houden met de bescherming van persoonsgegevens maar die worden bezorgd op het adres van de functionaris voor gegevensbescherming, bijv. sollicitatiebrieven, aanvragen voor reserveringen in faciliteiten van Aminess, enz., worden rechtstreeks doorgestuurd naar de bevoegde afdelingen binnen Aminess, waarbij geen apart antwoord van de functionaris voor gegevensbescherming aan de afzender wordt gestuurd.

Wijzigingen en aanvullingen van het Beleid

Dit Beleid is van toepassing vanaf 18 juli 2023.

Mededelingen betreffende wijzigingen en aanvullingen van het Beleid inzake persoonsgegevensbescherming zullen te zijner tijd beschikbaar zijn op deze pagina.


WILT U ALS EERSTE

alle nieuws en exclusieve aanbiedingen weten?

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
 

Beste prijs garantie

Alleen Aminess biedt u de mogelijkheid om alle soorten kamers te boeken op aminess.com of door ons Callcenter te bellen.

banner1 banner2